Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Dovoljenje za strojevodjo

Izdaja dovoljenj za strojevodje

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor na podlagi 75. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1 – Uradni list RS, št. 30/18 in 54/2021) od 16. 06. 2018 sprejema vloge za izdajo dovoljenj za strojevodje.

Dovoljenje za strojevodjo se lahko izda prosilcu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1.         a) starost minimalno 20 let,

b) najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščene v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,

c) je opravil preverjanje splošnega strokovnega znanja pri priznanem centru preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil. Seznam priznanih centrov preverjanja za strojevodje in voznike progovnih vozil se nahaja na spletni strani AŽP.

d) posebne zdravstvene pogoje, katere pogojev prosilec dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga je izdal pooblaščen izvajalec zdravstvenih pregledov za strojevodje. Informacije in seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvenih pregledov za strojevodje lahko pridobite pri Ministrstvu za zdravje RS. 

2. Varnostni organ ob izpolnjevanju pogojev iz točke b, c in d izda dovoljenje za strojevodjo prosilcu, ki je dopolnil 18 let, vendar takšno dovoljenje velja samo na območju Republike Slovenije.

3. Varnostni organ ob izpolnjevanju pogojev iz točke a, c in d izda dovoljenje za strojevodjo prosilcu za vožnjo vlečnih vozil le za kategorijo A, ki je opredeljena v Prilogi II Uredbe 36/2010/ES, kadar ima prosilec pridobljeno 4. raven izobrazbe (srednje poklicno izobraževanje).

Vlogo za izdajo dovoljenja za strojevodjo morajo prosilci oddati na obrazcu Vloga za izdajo dovoljenja za strojevodjo. Za prvo izdajo dovoljenja za strojevodjo mora prosilec izpolniti tudi obrazec Dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Vlogo za izdajo dovoljenja za strojevodjo prosilci pošljejo priporočeno po pošti, ali pa jo oddajo osebno na vložišču sedeža Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, v Mariboru Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, v času uradnih ur. Vlogo za izdajo dovoljenja za strojevodjo lahko v imenu prosilca vloži tudi njegov pooblaščenec – delodajalec. V tem primeru mora prosilec svojega pooblaščenca – delodajalca pooblastiti z izpolnitvijo obrazca Pooblastilo za vložitev vloge.*

Obvezne priloge, ki se morajo priložiti vlogi za izdajo dovoljenja za strojevodjo, se razlikujejo glede na vrsto vloge. V ta namen je zaradi lažjega pregleda potrebnih prilog in obravnave vloge obvezno potrebno priložiti tudi izpolnjen obrazec Priloga vloge za izdajo dovoljenja, v katerem je za vsako vrsto vloge navedeno, katere obvezne priloge morajo biti priložene.

Za lažje izpolnjevanje obrazca vloge za izdajo dovoljenja so pripravljena tudi Navodila za izpolnjevanje obrazca vloge za izdajo dovoljenja.  

Skupni stroški izdaje dovoljenja za strojevodjo:

Prosilec mora ob vložitvi vloge za izdajo dovoljenja za strojevodjo poravnati stroške upravne takse, ki po tarifnih skupinah 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT – Uradni list RS, št. 106/10 UPB5, 14/15, 84/15, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) znašajo 22,60 € in stroške izdelave dovoljenja za strojevodjo (kartica + personalizacija), ki znašajo 21,72 € (z DDV), kar je v skupnem znesku 44,32 €. Znesek 44,32 € mora prosilec vplačati na transakcijski račun št. (IBAN): SI56 0110 0845 9569 077 BIC banke prejemnika: BSLJSI2X. Za lažje izpolnjevanje plačilnega naloga se tukaj nahaja primer pravilno izpolnjenega plačilnega naloga UPN.

Obrazložitev stroškov izdelave dovoljenja za strojevodjo:

Upravni organ je za izdelavo in personalizacijo blanketa dovoljenja za strojevodje (kartice) izvedel dva postopka javnega naročanja. V postopku javnega naročanja za izdelavo blanketa dovoljenj je pridobil najnižjo ceno v višini 19,99 €/kom, v postopku javnega naročanja za personalizacijo dovoljenj je pridobil najnižjo ceno v višini 10,37 €, kar skupaj znaša 30,36 € (z DDV). V skladu z zakonskim določilom prvega odstavka 113. člena ZUP, ki določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na zahtevo katerega se je postopek začel, mora stroške določene v tem sklepu poravnati stranka.

*OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure