Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Izdaja enotnega varnostnega spričevala

NAVODILO ZA ODDAJO VLOGE ZA IZDAJO ENOTNEGA VARNOSTNEGA SPRIČEVALA

 1. Splošna določila:
 1. Na podlagi 11. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1), Uradni list RS, št. 30/18, mora prevoznik za dostop do železniškega omrežja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) poleg drugih pogojev, pridobiti enotno varnostno spričevalo, ki ga izda Agencija ali nacionalni varnostni organ. Z enotnim varnostnim spričevalom prevoznik dokaže, da je vzpostavil sistem varnega upravljanja (v nadaljevanju: SVU) in izpolnjuje pravne obveznosti iz tretjega odstavka 10. člena Direktive (EU) 2016/798.

Navodila za oddajo vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala so izdelana na podlagi osmega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763 o določitvi praktičnih ureditev za izdajo enotnih varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 653/2007.

 1. Če je območje obratovanja omejeno na eno državo članico, lahko prosilec v točki »vse na enem mestu« iz Uredbe (EU) 2016/796 izbere, kateri organ bo odgovoren za izdajo enotnega varnostnega spričevala – Agencija ali nacionalni varnostni organ zadevne države članice.

To navodilo je namenjeno prevoznikom v železniškem prometu, ki želijo predložiti vlogo za enotno varnostno spričevalo, kadar je območje obratovanja omejeno na RS in nacionalni varnostni organ RS skladno z osmim odstavkom 10. člena Direktive (EU) 2016/798 izda enotno varnostno spričevalo.

Izbira organa za izdajo varnostnih spričeval je zavezujoča do zaključka ali ustavitve postopka ocenjevanja varnosti. Prosilec ga torej po oddaji vloge za enotno varnostno spričevalo ne more spremeniti v točki »vse na enem mestu«.

Vloga za enotno varnostno spričevalo se vloži prek enotne vstopne točke iz 12. člena Uredbe (EU) 2016/796 in se uporablja od 16. junija 2019 do nadaljnjega.

Točka »vse na enem mestu« je program IT, ki ga upravlja Agencija in je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije ter je prek tega programa treba oddati vse vloge za enotna varnostna spričevala.

Prosilec mora biti registriran uporabnik točke »vse na enem mestu«, da lahko odda vlogo za enotno varnostno spričevalo.

 1. Prevoznik v železniškem prometu mora izpolnjevati zahteve ustreznih nacionalnih predpisov. Za izpolnjevanje teh zahtev mora pri oddaji vloge za enotno varnostno spričevalo predložiti:
 1. dokumente, ki zajemajo jasna pravila in postopke, ter dokumente za osebje, ki opravlja za varnost kritične naloge (v nadaljevanju: OVKN), za tirna vozila in obratovanje tirnih vozil, ki bodo uporabljena pri opravljanju storitev z zaprošenim enotnim varnostnim spričevalom, v katerih morajo biti pravila, postopki in dokumenti, potrebni za:
 • vožnjo, ranžiranje (premik) in opravljanje prometa za redno obratovanje, obratovanje v poslabšanih ter izrednih razmerah,
 • operativni podsistem vodenje in upravljanje prometa,
 • pripravo vlaka,
 • tehnični pregled tirnih vozil in opravljanje zavornih preskusov,
 • urejanje, povezano z nesrečami, resnimi nesrečami in incidenti ter prevozom nevarnih in izrednih pošiljk,
 • vzdrževanje tirnih vozil;
 1. seznam kategorij OVKN (zaposlenih ali pogodbeno zaposlenih po nazivu delovnega mesta);
 2. dokazila in evidence, potrebne za infrastrukturo, za katero se bo uporabljalo enotno varnostno spričevalo, ki jamčijo za:
 • jezikovno usposobljenost (govorno in pisno) OVKN, ki jim slovenščina ni materni jezik,
 • zdravstveno sposobnost OVKN,
 • strokovno usposobljenost z navedbo, kdo je opravljal usposabljanje in preverjanje usposobljenosti ter kako se ta usposobljenost ohranja,
 • usposobljenost, povezano z infrastrukturo in tirnimi vozili, skupaj z evidenco in nadzorom usposobljenosti;
 1. dokumentacijo v zvezi z izpopolnjevanjem OVKN, in sicer:
 • evidenco izpopolnjevanja s temami izpopolnjevanja,
 • navedbo izvajalca izpopolnjevanja,
 • nadzor udeležbe in uspešnosti izpopolnjevanja;
 1. dokumentacijo o spremljanju in nadzoru nad delom OVKN;
 2. dokumentacijo o evidentiranju nastopov dela in nadzor nad delovnim časom;
 3. seznam tirnih vozil, razvrščenih v skupine;
 4. dokumentacijo v povezavi s tirnimi vozili, ki obratujejo, skupaj s temi dokazili:
 • dovoljenja za obratovanje vozil, razdeljena po omrežjih, kjer lahko obratujejo,
 • dokazila o tehnični sposobnosti tirnih vozil na izhodni postaji in o zadostnem zavornem učinku,
 • dokumentacija, potrebna pri prehodu državne meje,
 • potrdila o opravljanjih zavornih preskusih in tehničnih pregledih tirnih vozil;
 1. dokazila o tirnih vozilih:
 • datoteka o vzdrževanju tirnih vozil (podatki o rednem in izrednem vzdrževanju, ciklusi in roki ter opisi vzdrževalnih del),
 • dokazilo o registraciji tirnega vozila (izpis iz nacionalnega registra vozil);
 1. kopijo organizacijske strukture s povezanimi zadolžitvami udeleženih pri zagotavljanju varnosti prometa;
 2. dokumente, iz katerih je razviden celoten proces organiziranosti prevoza nevarnih snovi od predaje do prevzema;
 3. navodila, priročnike, poslovnike in tiskovine, ki jih zahtevajo podzakonski akti:
 • navodilo o postopku obveščanja, raziskovanja in evidentiranja resnih nesreč, nesreč in incidentov,
  • navodilo o progi,
  • priročnik za strojevodjo,
  • postopek obveščanja o uspešnosti opravljenega preskusa zavor,
  • način potiskanja vlaka z doprego (sporazumevanje),
  • ravnanja ob ugotovljenih izrednostih pri vlaku (obveščanje in postopki pri prihodu na končno postajo),
  • vozni red posameznega vlaka,
  • poročilo o zaviranju in sestavi vlaka,
  • poročilo o izrednosti,
  • beležnica za strojevodjo,
  • beležnica brzojavk in fonogramov.

Država članica lahko izvajalcem iz tretjih držav dovoli dostop do postaje na svojem ozemlju, namenjene čezmejnim dejavnostim, ki je v bližini njene meje, ne da bi zahtevala enotno varnostno spričevalo, če je zagotovljena ustrezna raven varnosti, in sicer:

 • s čezmejnim sporazumom med zadevno državo članico in sosednjo tretjo državo ali
 • s pogodbenimi dogovori med izvajalcem iz tretje države in prevoznikom v železniškem prometu ali upravljavcem infrastrukture, ki ima enotno varnostno spričevalo ali varnostno pooblastilo za opravljanje dejavnosti v tem omrežju, če so bili varnostni vidiki teh dogovorov ustrezno upoštevani v njihovem sistemu varnega upravljanja.
 1. V skladu s 6. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763 sta časovna okvira za dokončanje:
 • enomesečno obdobje za preverjanje popolnosti vloge. Obdobje se začne na datum prejema vloge. Če nacionalni varnostni organ deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval, je to prvi delovni dan v zadevni državi članici po potrditvi prejema vloge. Če Agencija deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval, je to prvi delovni dan po potrditvi prejema vloge, ki je skupen organu za izdajo varnostnih spričeval in nacionalnim varnostnim organom, ki jih zadeva območje obratovanja. Organ za izdajo varnostnih spričeval mora do konca tega obdobja bodisi obvestiti prosilca, da je vloga popolna, ali zahtevati ustrezne dopolnilne informacije in določiti razumen rok za njihovo zagotovitev;
 • štirimesečno obdobje za zaključek podrobnega ocenjevanja vloge, ki se začne z obvestilom o popolnosti vloge in zaključi z obvestilom o odločitvi o izdaji enotnega varnostnega spričevala prosilcu.
 1. Priporočeno je, da se vloga za enotno varnostno spričevalo odda vsaj šest mesecev pred:
 1. načrtovanim datumom začetka nove dejavnosti železniškega prometa, za katero je potrebno novo enotno varnostno spričevalo;
 2. načrtovanim datumom začetka obratovanja pod pogoji, ki niso enaki pogojem iz veljavnega enotnega varnostnega spričevala po bistveni spremembi vrste, obsega ali območja obratovanja;
 3. datumom poteka veljavnosti veljavnega enotnega varnostnega spričevala.
 1. Če nacionalni varnostni organ RS deluje kot organ za izdajo varnostnih spričeval, mora biti v dokumentaciji vloge uporabljen uradni jezik RS, ki jo zadeva načrtovano območje obratovanja. Prav tako so odločitev organa za izdajo varnostnih spričeval ter razlogi zanjo vedno dani na voljo v uradnem jeziku RS.
 1. Sestanki (osebna ali tele-/videokonference) ali vsakršne dejavnosti usklajevanja, ki vključujejo prosilca, se lahko načrtujejo na zahtevo organa ali prosilca. Po končanem sestanku je treba evidenco o sestankih in vseh dejavnostih usklajevanja vnesti v točko »vse na enem mestu«, kopije pa vročiti vsem udeležencem.
 2. Predhodno sodelovanje pomeni postopkovno fazo, ki se izvede pred vložitvijo vloge za enotno varnostno spričevalo (novo spričevalo, posodobitev ali podaljšanje) in v kateri lahko prosilec od varnostnega organa RS, ki ga zadeva načrtovano območje obratovanja, zahteva dodatne informacije o naslednjih fazah postopka ocenjevanja varnosti, da bi lažje razumel, kaj se od njega pričakuje, in zmanjšal tveganje zamud pri izdaji enotnega varnostnega spričevala, ki bi lahko ovirale neprekinjenost poslovanja.

Faza predhodnega sodelovanja za prosilca ni obvezna, vendar je priporočljiva, saj lahko zmanjša možna tveganja v fazi ocenjevanja in olajša sam postopek ocenjevanja. Če se tako odloči, lahko prosilec vseeno neposredno odda svojo vlogo za enotno varnostno spričevalo. Če pa zahteva predhodno sodelovanje, se od različnih organov, ki jih zadeva območje obratovanja, zahteva, naj v njej sodelujejo.

Kadar prosilec zahteva predhodno sodelovanje, prek točke »vse na enem mestu« predloži informacije iz točk 1 do 6 Priloge I Izvedbene uredbe Komisije 2018/763.

Da se prednosti predhodnega sodelovanja lahko v celoti izkažejo, svetujemo naslednje zaporedje:

 • prosilec pripravi dokumentacijo, ki vsebuje vsaj pregled njegovega sistema varnega upravljanja, ter jo vloži prek točke »vse na enem mestu«,
 • organ za izdajo varnostnih spričeval določi datum(e) sestanka (sestankov) in je odgovoren za organizacijsko ureditev (npr. kraj sestanka ali uporaba drugih komunikacijskih sredstev, povabilo strokovnjakom),
 • prosilec določi dnevni red sestanka oziroma sestankov,
 • strokovnjaki varnostnega organa RS, ki ga zadeva območje obratovanja, priskrbijo splošne rezultate oziroma značilne ugotovitve svojih prejšnjih nadzorov, kot je ustrezno,
 • organ za izdajo varnostnih spričeval se usklajuje s prosilcem, da razpravljajo o vsebini dokumentacije predhodnega sodelovanja in, če je to pomembno za vlogo, povratnih informacijah o dejavnostih nadzora, ki jih izvede varnostni organ RS,
 • prosilec vodi evidenco sestankov, tako da pripravi osnutek zapisnika ter ga pošlje v pregled in odobritev vsem udeležencem. Zapisnik sestankov je mogoče arhivirati v točki »vse na enem mestu«, da se olajša prihodnje ocenjevanje varnosti.

Predhodno sodelovanje naj bi se začelo dovolj zgodaj pred načrtovanim datumom oddaje vloge za enotno varnostno spričevalo. Za kompleksne projekte priporočamo, da se predhodno sodelovanje začne najpozneje eno leto pred oddajo vloge za enotno varnostno spričevalo, da bi se zagotovila učinkovita izmenjava informacij med različnimi stranmi in zadosti časa, da prosilec uvede vse potrebne spremembe vloge. Trajanje predhodnega sodelovanja naj bi bilo sorazmerno glede na velikost in kompleksnost prihodnje vloge.   

Ko prosilec zahteva predhodno sodelovanje, postane izbira organa za izdajo varnostnih spričeval zavezujoča, dokler:

 • prosilec ne odda vloge za enotno varnostno spričevalo

ali

 • ne zahteva ustavitve predhodnega sodelovanja. Pri tem se lahko prosilec odloči zahtevati novo predhodno sodelovanje in izbere drug organ za izdajo varnostnih spričeval.

Fazo predhodnega sodelovanja je treba zaključiti pred oddajo vloge za enotno varnostno spričevalo na zahtevo prosilca ali ko se tako odločijo zadevne strani.

 1. V skladu s trinajstim odstavkom 10. člena in štirinajstim odstavkom 10. člena Direktive (EU) 2016/798 je treba enotno varnostno spričevalo posodobiti, ko prevoznik v železniškem prometu bistveno spremeni vrsto ali obseg obratovanja ali razširi njegovo območje. Imetnik enotnega varnostnega spričevala mora nemudoma obvestiti organ za izdajo varnostnih spričeval, ko predlaga takšne spremembe, ki so lahko tehnične, operativne ali organizacijske.

Posodobljeno varnostno spričevalo se lahko zahteva ob bistvenih spremembah varnostno zakonodajnega okvira v skladu s petnajstim odstavkom 10. člena Direktive (EU) 2016/798.

Podaljšanje enotnega varnostnega spričevala je potrebno za prevoznike v železniškem prometu, ki že imajo enotno varnostno spričevalo in želijo nadaljevati dejavnosti železniškega prometa po poteku trenutnega enotnega varnostnega spričevala.

Posodobitev ali podaljšanje enotnega varnostnega spričevala se izvede na osnovi vloge prevoznika v železniškem prometu.

Pri oddaji vloge za posodobitev ali podaljšanje mora prevoznik v železniškem prometu imeti veljavno enotno varnostno spričevalo (ali veljavno spričevalo za del A in varnostno spričevalo za del B) za območje obratovanja, ki ga bo zajemalo enotno varnostno spričevalo.

 1. Varnostni organ RS za izdajo varnostnih spričeval lahko omeji ali prekliče enotno varnostno spričevalo, ki ga je izdal. Varnostni organ RS za izdajo varnostnih spričeval omeji ali prekliče spričevalo, če je z nadzornimi dejavnostmi ugotovil, da imetnik enotnega varnostnega spričevala več ne izpolnjuje pogojev, pod katerimi mu je bilo spričevalo izdano.

Če varnostni organ RS ugotovi resno varnostno tveganje, lahko sprejme sorazmerne izvršilne ukrepe. Varnostni organ RS lahko na primer začasno ustavi železniško obratovanje prevoznika v železniškem prometu. Na podlagi te odločitve varnostni organ RS za izdajo varnostnih spričeval ovrednoti, ali je treba posodobiti enotno varnostno spričevalo z omejitvami oziroma ga v skrajnem primeru preklicati.

Prevoznik v železniškem prometu, katerega enotno varnostno spričevalo je bilo omejeno ali preklicano, lahko vloži pritožbo na odločitev varnostnega organa RS za izdajo varnostnih spričeval.

Vsi postopki preklica ali omejitve po izdaji enotnega varnostnega spričevala se upravljajo v točki »vse na enem mestu« in so zabeleženi v podatkovni zbirki ERADIS.

 

 1. Potrebna dokumentacija in navodila za oddajo vloge za SSC:*
 1. Vloga za enotno varnostno spričevalo se vloži elektronsko prek enotne vstopne točke iz 12. člena Uredbe (EU) 2016/796 v skladu z navodilom User Guide One Stop Shop.

Vsebino vloge za enotno varnostno spričevalo, opredeljeno v Prilogi I, Uredbe Komisije (EU) 2018/763, je treba izpolniti v skladu z Navodilom za izpolnjevanje in Prilogo I, Uredbe komisije (EU) št. 2018/762.

Vloga mora vsebovati:

 • obrazec za vlogo,
 • podpisan obrazec za pravno osebo s podpornimi dokazili za dokaz pravne sposobnosti in statusa prosilca,
 • dokumentarna dokazila, de je prevoznik v železniškem prometu vzpostavil svoj sistem varnega upravljanja v skladu z 9. členom Direktive (EU) 2016/798 ter da izpolnjuje zahteve iz TSI, SVM in SVC ter druge zadevne zakonodaje za zagotovitev nadzora nad tveganji in varnega izvajanja prevoznih storitev na omrežju,
 • dokumentarna dokazila, da prosilec izpolnjuje zahteve iz zadevnih nacionalnih pravil,
 • kopije certifikatov ISO (9001, 14001, 18001), če so ti uporabljeni pri vzpostavitvi sistema varnega upravljanja,
 • kopijo Licence, pridobljene v skladu s 16. členom zakona, ki ureja železniški promet,
 • kopijo veljavnega varnostnega spričevala (če obstaja),
 • kopijo zavarovanja ali finančnega kritja odgovornosti,
 • navedbo, kje v dokumentaciji sistema varnega upravljanja so izpolnjene zadevne zahteve skupnih varnostnih metod za sistem varnega upravljanja ter veljavnih tehničnih specifikacij za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem »vodenje in upravljanje prometa«, ter veljavnih nacionalnih pravil,
 • stanje korekcijskega akcijskega načrta (ali načrtov) za reševanje vseh resnejših neskladij ali drugih pomislekov, ugotovljenih med izvajanjem nadzornih dejavnosti od prejšnje ocene. To naj bi v vlogi za podaljšanje ali posodobitev enotnega varnostnega spričevala upoštevalo vse preostale pomisleke iz prejšnjih ocen.

 

 1. Končna določila:
 1. Varnostni organ vodi postopek o izdaji enotnega varnostnega spričevala ter v njem odloča skladno s pravnimi pravili, določenimi z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
 1. Ob vložitvi vloge za izdajo enotnega varnostnega spričevala je prosilec dolžan plačati upravno takso za novo vlogo, podaljšanje in dopolnitev po tarifni številki 1 in 35 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – UPB5, 14/15, 84/15 in 32/16).
 1. Vse ostale informacije vezane na izdajo enotnega varnostnega spričevala objavljene na uradni strani ERA lahko najdete na naslednji povezavi.

 

*OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure