Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Izdaja licence

Licenca za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu 

Prevoznik mora za dostop do železniške infrastrukture in za začetek izvajanja prevoznih storitev pridobiti licenco.

Licenca je dovoljenje, ki ga licenčni organ izda prevozniku in s katero se prevozniku prizna njegova sposobnost, da kot prevoznik v železniškem prometu opravlja storitve železniškega prevoza. Ta sposobnost je lahko omejena na opravljanje posebnih vrst storitev.

V Republiki Sloveniji veljajo licence, ki jih izdaja Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije kot licenčni organ in licenčni organi držav članic Evropske unije. Licenca velja toliko časa, dokler prevoznik izpolnjuje pogoje in zahteve, ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja.

V primeru, da prevoznik preneha z izvajanjem prevoznih storitev v železniškem prometu za šest mesecev ali jih ne začne izvajati šest mesecev po dodelitvi, se mu licenca odvzame.

Če namerava imetnik licence pomembneje spremeniti ali razširiti svojo dejavnost, mora zaprositi za novo licenco.

Pravna podlaga 

  • veljavni Zakon o železniškem prometu (ZZelP);
  • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/171 z dne 4. februarja 2015 o nekaterih vidikih postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu.

Vsi postopki v zvezi z izdajo licence se vodijo skladno s procesnimi pravili, določenimi z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Postopek za pridobitev licence
Pogoji za pridobitev licence

Vloga za izdajo licence

Obvezne priloge k vlogi*

Pri vlogi za novo licenco ter spremenjeno licenco morajo k vlogi biti predložene obvezne naslednje priloge:

  • Potrdilo, da pravna oseba ni v stečajnem, likvidacijskem ali postopku prisilne poravnave (potrdilo ne sme biti starejše od 6 mesecev),
  • Izpisek dejavnosti družbe iz sodnega registra (izpisek ne sme biti starejši od 6 mesecev),
  • Potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da član poslovodstva ni bil obsojen na zaporno kazen v trajanju enega ali več let (potrdilo ne sme biti starejše od 6 mesecev),
  • Revidirana bilanca stanja za preteklo poslovno leto, ali poročilo o premoženju, ki mu mora biti predloženo poročilo o obremenitvah stvarnega in finančnega premoženja,
  • Poslovni načrt za tekoče leto, po potrebi tudi za naslednje leto,
  • Potrdilo o poravnanih davčnih obveznosti, ki ga izda davčni urad (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
  • Akt, s katerimi pravna oseba dokazuje izpolnjevanje strokovne usposobljenosti in organiziranosti, s katerimi dokazuje, da izpolnjuje ustrezna znanja oziroma izkušnje, potrebne za varen in zanesljiv nadzor obratovanja in nadzora nad postopki za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu,
  • Potrdilo, da je pravna oseba zmožna kriti morebitno odškodnino iz naslova odškodninske odgovornosti za škodo, kot posledico opravljanja dejavnosti, za katero je podeljena licenca.

*OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.
 

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure