Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Izdaja obratovalnega dovoljenja

OBRATOVALNO DOVOLJENJE ZA STRUKTURNE PODSISTEME

Vključitev strukturnega podsistema (infrastruktura, energija, vodenje-upravljanje in signalizacija) ali dela podsistema se izvede na podlagi obratovalnega dovoljenja, ki ga izda varnostni organ (ZVZelP, 16. čl.).

Obratovalno dovoljenje je možno pridobiti na podlagi dveh postopkov:

 1. Pri obnovah, nadgradnjah, gradnjah in odstranitvah za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, mora biti k projektni dokumentaciji zaradi zagotavljanja interoperabilnosti in varnosti železniškega prometa predloženo soglasje varnostnega organa.

Potrebni dokumenti za pridobitev soglasja:

 • Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)
 • Vmesna izjava o verifikaciji (VIV) priglašenega organa za fazo projektiranja, če tako določajo posamezne TSI ali so v podsistem vgrajene komponente interoperabilnosti
 • Vmesna izjava o verifikaciji po nacionalnih predpisih

Za izdajo obratovalnega dovoljenja je potrebno varnostnemu organu predložit:

 • Uporabno dovoljenje
 • ES-izjavo o verifikaciji podsistema s predpisanimi prilogami v primeru, da gre za komponente interoperabilnosti
 • Izjavo o verifikaciji po nacionalnih predpisih
 1. Pri obnovah, nadgradnjah, gradnjah ali odstranitvah, ki se bodo izvajala po postopku vzdrževalnih del v javno korist je potrebna odločitev varnostnega organa o potrebnosti izdaje novega obratovalnega dovoljenja.

Vlogi za odločitev o potrebnosti izdaje novega obratovalnega dovoljenja mora biti priloženo:

 • Opis projekta (projektna naloga ali idejna zasnova ali izvedbeni načrt oz. projekt za izvedbo)
 • Soglasja upravljavcev javne infrastrukture
 • Ocena tveganja (Uredba 402/2013)

Ob upoštevanju izvedbene strategije iz TSI ali nacionalnih predpisov, varnostni organ odloči, ali je obseg del tolikšen, da je potrebno novo obratovalno dovoljenje ter v primeru, da je potrebno določi obseg uporabe TSI za tak projekt.

Po končanih delih mora naročnik ali njegov pooblaščenec posredovati varnostnemu organu vlogo za izdajo obratovalnega dovoljenja. Vloga mora vsebovati dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela, in sicer:

 • Izjavo izvajalca o zaključku del
 • Izjavo odgovornega nadzornika o zaključku del
 • Projekt izvedenih del (PID)
 • Dokazilo o zanesljivosti objekta
 • ES-izjavo o verifikaciji podsistema s predpisanimi prilogami v primeru, da gre za komponente interoperabilnost
 • Izjavo o verifikaciji po nacionalnih predpisih
 • Navodila za obratovanje in vzdrževanje

OBRATOVALNO DOVOLJENJE ZA STRUKTURNI PODSISTEM TIRNA VOZILA IN VODENJE- UPRAVLJANJE IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

Obratovalno dovoljenje je akt s katerim varnostni organ dovoli vključitev podsistema ali dela podsistema tirnega vozila v obratovanje po celotni ali na delu javne železniške infrastrukture Republike Slovenije.

Za pridobitev obratovalnega dovoljenja je treba predložiti naslednje dokumente:

 1. Vlogo v pisni obliki, preko elektronske pošte ali na obrazcu za podsistem tirna vozila, in navesti:
 • podatke o vlagatelju in imetniku tirnega vozila (naslov, matično številko in elektronski naslov odgovorne osebe).
 • tip, tovarniško številko in evropsko številko tirnega vozila,
 • prvo ali dodatno obratovalno dovoljenje (skladno s TSI ali ne),
 • predvideno uporabo tirnega vozila (celoten JŽI, del JŽI, industrijski tir,…)
 1. Sestavni del vloge so obvezne priloge, ki so odvisne od vrste obratovalnega dovoljenja:
  1. Prvo obratovalno dovoljenje za tirna vozila skladna s TSI:
   • ES izjavo o verifikaciji,
   • ES potrdilo o verifikaciji vključno s tehnično dokumentacijo, ki mora vsebovati:
   • Datoteko o vzdrževanju (načrt vzdrževanja s ciklusi glede na prevožene km, delovne ure in čas, opisi vzdrževalnih del za vsako predpisano vrsto vzdrževanja),
   • Navodilo o obratovanju in rokovanju, vključno z ustreznimi varnostnimi ukrepi (v kolikor le teh ni vključenih, se lahko priložijo posebej npr. navodilo za dvig in utirjenje, rokovanje s delovnimi pripomočki,…),
   • Dokazilo o opravljeni elektro magnetni združljivosti (EMC) na vozilu, vozilo- infrastruktura).
     
  2. Dodatno obratovalno dovoljenje za tirna vozila, ki so skladna s TSI:
   • Prvo obratovalno dovoljenje izdano v eni od držav članic EU (sodno overjeno),
   • Tehnični podatki o tirnem vozilu,
   • Navodilo o obratovanju in rokovanju, vključno z ustreznimi varnostnimi ukrepi (v kolikor le teh ni vključenih, se lahko priložijo posebej npr. navodilo za dvig in utirjenje, rokovanje s delovnimi pripomočki,…),
   • Datoteko o vzdrževanju (načrt vzdrževanja s ciklusi glede na prevožene km, delovne ure in čas, opisi vzdrževalnih del za vsako predpisano vrsto vzdrževanja, zgodovino vzdrževanja),
   • Subjekt zadolžen za vzdrževanje tirnih vozil (za tovorne vozilo vključeno spričevalo o ECM podeljeno v skladu s 445/2011/EU),
   • Izpis iz nacionalnega registra tirnih vozil s strani registracijskega organa države članice EU,
   • Dokazilo o opravljeni elektro magnetni združljivosti (EMC) na vozilu, vozilo- infrastruktura),
   • Poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa ali oceno tveganja v skladu z 402/2013/EU.
     
  3. Prvo obratovalno dovoljenje za tirna vozila, ki niso skladna s TSI:
   • izjavo o verifikaciji po nacionalnih predpisih,
   • potrdilo o verifikaciji po nacionalnih predpisih vključno s tehnično dokumentacijo, ki mora vsebovati:
    • Navodilo o obratovanju in rokovanju, vključno z ustreznimi varnostnimi ukrepi (v kolikor le teh ni vključenih, se lahko priložijo posebej npr. navodilo za dvig in utirjenje, rokovanje s delovnimi pripomočki,…),
    • Datoteko o vzdrževanju (načrt vzdrževanja s ciklusi glede na prevožene km, delovne ure in čas, opisi vzdrževalnih del za vsako predpisano vrsto vzdrževanja).
   • Dokazilo o opravljeni elektro magnetni združljivosti (EMC) na vozilu, vozilo- infrastruktura.
  4. Dodatno obratovalno dovoljenje za tirna vozila, ki niso skladna s TSI:
   • Prvo obratovalno dovoljenje izdano v eni od držav članic EU (sodno overjeno),
   • Tehnični podatki o tirnem vozilu,
   • Navodilo o obratovanju in rokovanju, vključno z ustreznimi varnostnimi ukrepi (v kolikor le teh ni vključenih, se lahko priložijo posebej npr. navodilo za dvig in utirjenje, rokovanje s delovnimi pripomočki,…),
   • Datoteko o vzdrževanju (načrt vzdrževanja s ciklusi glede na prevožene km, delovne ure in čas, opisi vzdrževalnih del za vsako predpisano vrsto vzdrževanja, zgodovino vzdrževanja),
   • Subjekt zadolžen za vzdrževanje tirnih vozil (za tovorne vozilo vključeno spričevalo o ECM podeljeno v skladu s 445/2011/EU),
   • Izpis iz nacionalnega registra tirnih vozil s strani registracijskega organa države članice EU,
   • Dokazilo o opravljeni elektro magnetni združljivosti (EMC) na vozilu, vozilo- infrastruktura,
   • Izjavo, da je vozilo opremljeno kot predpisuje 71. ali 72. člen ZVZelP,
   • Poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa ali oceno tveganja v skladu z 402/2013/EU.
     
  5. Obratovalno dovoljenje po obnovi ali nadgradnji tirnega vozila:
   • Tehnično dokumentacijo z opisom projekta,
   • Poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa ali oceno tveganja v skladu z 402/2013/EU,
   • ES izjavo o verifikaciji ali izjavo po nacionalnih predpisih (odvisno od predvidene uporabe tirnega vozila),
   • ES potrdilo o verifikaciji ali potrdilo o verifikaciji po nacionalnih predpisih vključno s tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na obnovo ali nadgradnjo.

Postopek pridobitve obratovalnega dovoljenja se, odvisno od zahteve naročnika ali vlagatelja, vodi v skladu z določili 17.-17.e ter 17.h člena Zakona o varnosti železniškem prometu (Uradni list RS, št.  56/13 – uradno prečiščeno besedilo,  91/1382/1584/15 – ZZelP-J in  85/16).

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure