Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Izdaja dovoljenja za začetek obratovanja

DOVOLJENJE ZA ZAČETEK OBRATOVANJA STABILNIH NAPRAV (podsistemi: infrastruktura, energija, vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi) – 52. člen ZVZelP-1 (Uradni list RS, št. 30/18)

Stabilne naprave se vključijo v obratovanje na podlagi dovoljenja za začetek obratovanja, ki ga izda varnostni organ, če so načrtovane, projektirane, zgrajene in vgrajene tako, da ob vključitvi v železniški sistem izpolnjujejo bistvene zahteve, navedene v prilogi III Direktive 2016/797/EU, in bistvene zahteve iz predpisov o graditvi objektov.

Dovoljenje za začetek obratovanja stabilnih naprav je mogoče pridobiti na podlagi dveh postopkov:

  1. GRADBENO DOVOLJENJE

Pri obnovi, nadgradnji, gradnji ali odstranitvi podsistemov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi o graditvi objektov, mora biti k projektni dokumentaciji zaradi zagotavljanja interoperabilnosti in varnosti železniškega prometa priloženo mnenje varnostnega organa.

Potrebni dokumenti za pridobitev mnenja:

– dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),

 – vmesna izjava o verifikaciji (VIV) priglašenega organa za fazo projektiranja,

– dokazilo o pozitivni odločitvi European Union Agency for Railways (v nadaljnjem besedilu: ERA), če gre za podsistem vodenja, upravljanja ter signalizacije ob progi, opremljene z evropskim sistemom vodenja vlakov (European Train Control System; v nadaljnjem besedilu: ETCS) oziroma globalnim mobilnim radijskim komunikacijskim sistemom za železnice (Global System for Mobile Communications railway; v nadaljnjem besedilu: GSM-R), ter dokazila o upoštevanju rezultata postopka organa za ocenjevanje skladnosti, če se po zadevni pozitivni odločitvi spremeni osnutek razpisnih zahtev ali opis načrtovanih tehničnih rešitev. Navodila za pridobitev dokazila o pozitivni odločitvi ERA so na povezavi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0719(01)&from=EN

Če iz odločitve varnostnega organa izhaja, da je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, prosilec v vlogi varnostnemu organu predloži ustrezno dokumentacijo:

  1. uporabno dovoljenje;
  2. ES-izjavo o verifikaciji podsistemov, ki ji morajo biti priložena dokazila:

– ES-potrdilo o verifikaciji priglašenega organa s spremljajočo dokumentacijo,

– potrdilo o verifikaciji imenovanega organa s spremljajočo dokumentacijo;

  1. Dokazila o tehnični združljivosti podsistemov s sistemom, v katerega bodo vključeni, vzpostavljenih na podlagi ustreznih tehničnih specifikacij o interoperabilnosti (v nadaljevanju:  TSI), nacionalnih predpisov in registrov:

– dokazilo o zanesljivosti objekta;

  1. dokazila o varni vključitvi podsistemov izhajajoč iz ustreznih TSI, nacionalnih predpisov in skupnih varnostnih metod:

– ocena tveganja oziroma poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa ob morebitni bistveni spremembi.

  1. VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

Pri obnovi, nadgradnji ali gradnji podsistemov po postopku vzdrževalnih del v javno korist mora prosilec varnostnemu organu pred začetkom projektiranja poslati opis projekta z dokumentacijo (projektna naloga ali idejna zasnova).

Za projekte The European Railway Traffic Management System (v nadaljnjem besedilu: ERTMS) ob progi je vlogi treba predložiti tudi dokazilo o pozitivni odločitvi ERA, če gre za podsisteme vodenja-upravljanja in signalizacije ob progi, opremljene z ETCS oziroma GSM-R, ter dokazila o upoštevanju rezultata postopka organa za ocenjevanje skladnosti, če se po zadevni pozitivni odločitvi spremeni osnutek razpisnih zahtev ali opis načrtovanih tehničnih rešitev. Varnostni organ pri sprejemu odločitve o potrebnosti novega dovoljenja za začetek obratovanja za projekte ERTMS sodeluje z ERA. Navodila za pridobitev dokazila o pozitivni odločitvi ERA so na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0719(01)&from=EN

Varnostni organ odloči, ali je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, pri čemer upošteva naslednja merila:

– ali predvidena dela lahko škodljivo vplivajo na splošno varnost podsistema,

– ali to zahtevajo ustrezne TSI;

– ali je to določeno v državnem izvedbenem načrtu;

– ali se spremeni vrednost parametrov, na podlagi katerih je bilo dovoljenje že odobreno.

Če iz odločitve varnostnega organa izhaja, da je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, se dela na podsistemu ali njegovem delu lahko začnejo izvajati na podlagi pravnomočnega sklepa o začetku del, ki ga izda varnostni organ. Dokumenti, potrebni za izdajo sklepa o začetku del:

– vmesna izjava o verifikaciji (VIV) priglašenega organa za fazo projektiranja,

– dokazilo, iz katerega mora biti razvidno, da  se bodo predvidena dela izvajala znotraj železniškega območja.

V primeru, če ni potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, se gradbena dela lahko pričnejo izvajati nemudoma; upravljavec in organ za vodenje investicij morata poskrbeti za varno vključitev podsistema ali dela podsistema skladno s sistemom varnega upravljanja (SVU).

Prosilec mora k vlogi za izdajo dovoljenja za začetek obratovanja predložiti dokumentacijo z dokazili:*

  1. ES-izjavo o verifikaciji podsistemov, ki ji morajo biti priložena dokazila:

– ES-potrdilo o verifikaciji priglašenega organa s spremljajočo dokumentacijo,

– potrdilo o verifikaciji imenovanega organa s spremljajočo dokumentacijo;

  1. dokazila o tehnični združljivosti podsistemov s sistemom, v katerega bodo vključeni, vzpostavljenih na podlagi ustreznih TSI, nacionalnih predpisov in registrov:

– dokazilo o zanesljivosti objekta;

  1. dokazila o varni vključitvi podsistemov, izhajajoč iz ustreznih TSI, nacionalnih predpisov in skupnih varnostnih metod:

– ocena tveganja oziroma poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa ob morebitni bistveni spremembi.

 

*OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure