Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Izdaja dovoljenja za začetek obratovanja

DOVOLJENJE ZA ZAČETEK OBRATOVANJA STABILNIH NAPRAV (podsistemi: infrastruktura, energija, vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi) – 52. člen ZVZelP-1 (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21)

Stabilne naprave se vključijo v obratovanje na podlagi dovoljenja za začetek obratovanja, ki ga izda varnostni organ, če so načrtovane, projektirane, zgrajene in vgrajene tako, da ob vključitvi v železniški sistem izpolnjujejo bistvene zahteve, navedene v prilogi III Direktive 2016/797/EU, in bistvene zahteve iz predpisov o graditvi objektov.

Dovoljenje za začetek obratovanja stabilnih naprav je mogoče pridobiti na podlagi dveh postopkov:

 1. GRADBENO DOVOLJENJE

Pri obnovi, nadgradnji, gradnji ali odstranitvi podsistemov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi o graditvi objektov, mora biti k projektni dokumentaciji zaradi zagotavljanja interoperabilnosti in varnosti železniškega prometa priloženo mnenje varnostnega organa.

Potrebni dokumenti za pridobitev mnenja:

 1. dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD);
 2. vmesna izjava o verifikaciji (VIV) priglašenega organa za fazo projektiranja;
 3. dokazilo o pozitivni odločitvi ERA (European Union Agency for Railways), če gre za podsistem vodenje-upravljanje ter signalizacija ob progi, opremljeno z evropskim sistemom vodenja vlakov ETCS (European Train Control System) oziroma globalnim mobilnim radijskim komunikacijskim sistemom za železnice GSM-R (Global System for Mobile Communications railway), ter dokazila o upoštevanju rezultata postopka organa za ocenjevanje skladnosti, če se po zadevni pozitivni odločitvi spremeni osnutek razpisnih zahtev ali opis načrtovanih tehničnih rešitev.

Navodila za pridobitev dokazila o pozitivni odločitvi ERA so na povezavi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0719(01)&from=EN

Če iz odločitve varnostnega organa izhaja, da je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, mora prosilec po končanih delih varnostnemu organu poslati vlogo za izdajo dovoljenja za začetek obratovanja z ustrezno dokumentacijo:

 1. uporabno dovoljenje;
 2. ES-izjavo o verifikaciji podsistemov, ki ji morajo biti priložena dokazila:
 • ES-potrdilo o verifikaciji podsistema priglašenega organa s spremljajočo dokumentacijo,
 • potrdilo o verifikaciji podsistema imenovanega organa s spremljajočo dokumentacijo;

(obe potrdili morata biti izdani na podlagi projektne dokumentacije izvedenih del PID).

 1. dokazila o tehnični združljivosti podsistemov s sistemom, v katerega bodo vključeni, vzpostavljena na podlagi ustreznih tehničnih specifikacij o interoperabilnosti (TSI), nacionalnih predpisov in registrov:
 • dokazilo o zanesljivosti objekta,
 • projektna dokumentacija izvedenih del (PID);
 1. dokazila o varni vključitvi podsistemov, izhajajoč iz ustreznih TSI, nacionalnih predpisov in skupnih varnostnih metod:
 • ocena tveganja oziroma poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa ob morebitni bistveni spremembi.

Dokumentacijo k vlogi je možno vložiti v papirnati ali digitalizirani obliki.

 

 1. VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

Pri obnovi, nadgradnji ali gradnji podsistemov po postopku vzdrževalnih del v javno korist mora prosilec pri varnostnem organu pred povabilom k oddaji ponudb za izvedbo predvidenih del vložiti vlogo za odločitev o potrebnosti izdaje novega dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav ali njihovih delov.

Vlogi mora priložiti:

 • opis projekta z revidiranim izvedbenim načrtom

Izvedbeni načrt (IzN) mora biti izdelan smiselno na enak način, kot je določeno za vsebino projektne dokumentacije za izvedbo gradnje v pravilniku, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov. IzN lahko izdelajo le osebe, ki izpolnjujejo zahteve po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. IzN mora vsebovati posebne elaborate ali načrte v naslednjih primerih:

       - ko je v času izvajanja del, zaradi njihove narave potrebna sprememba običajnega režima opravljanja železniškega prometa ali sprememba režima delovanja podsistema ali dela podsistema, ki neposredno vplivajo na varnost                 železniškega prometa,

      - ko je za posamezne elemente sestavnih delov proge, sestavne dele proge ali pomožne objekte v izvedbeni načrt predvideno postopno vključevanje v obratovanje.

      Naslovne strani IzN morajo biti izdelane v skladu z naslednjimi obrazci >>>.

 • vmesno izjavo o verifikaciji (VIV) za fazo projektiranja ali dokazilo o uspešno opravljeni reviziji izvedbenega načrta (kadar predvidena dela niso zajeta v TSI),
 • dokazilo o pozitivni odločitvi ERA (European Union Agency for Railways), če gre za podsistem vodenje-upravljanje ter signalizacija ob progi, opremljeno z evropskim sistemom vodenja vlakov ETCS (European Train Control System) oziroma globalnim mobilnim radijskim komunikacijskim sistemom za železnice GSM-R (Global System for Mobile Communications railway), ter dokazila o upoštevanju rezultata postopka organa za ocenjevanje skladnosti, če se po zadevni pozitivni odločitvi spremeni osnutek razpisnih zahtev ali opis načrtovanih tehničnih rešitev.

Navodila za pridobitev dokazila o pozitivni odločitvi ERA so na povezavi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0719(01)&from=EN,

 • oceno tveganja oziroma poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa ob morebitni bistveni spremembi in
 • dokazila o pravici gradnje (zemljiškoknjižni izpiski, kupoprodajna pogodba, služnostna pogodba, soglasje ipd.).

Varnostni organ pri sprejemu odločitve o potrebnosti novega dovoljenja za začetek obratovanja za projekte ERTMS sodeluje z ERA. Navodila za pridobitev dokazila o pozitivni odločitvi ERA so na povezavi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0719(01)&from=EN

Varnostni organ odloči, ali je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja, pri čemer upošteva naslednja merila:

 • ali predvidena dela lahko škodljivo vplivajo na splošno varnost podsistema,
 • ali to zahtevajo ustrezne TSI,
 • ali je to določeno v državnem izvedbenem načrtu,
 • ali se spremeni vrednost parametrov, na podlagi katerih je bilo dovoljenje že odobreno.

Predvidena dela se lahko začnejo izvajati na podlagi pravnomočne odločbe varnostnega organa o potrebnosti novega dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav.

Če novo dovoljenje za začetek obratovanja v postopku vzdrževalnih del v javno korist ni potrebno, morata upravljavec in organ za vodenje investicij poskrbeti za varno vključitev podsistema ali dela podsistema po končanih delih po postopkih, predpisanih v SVU, in o vključitvi obvestiti varnostni organ.

Prosilec mora k vlogi za izdajo dovoljenja za začetek obratovanja predložiti dokumentacijo z dokazili:

 1. ES-izjavo o verifikaciji podsistemov, ki ji morajo biti priložena dokazila:
 • ES-potrdilo o verifikaciji podsistema priglašenega organa s spremljajočo dokumentacijo;
 • potrdilo o verifikaciji podsistema imenovanega organa s spremljajočo dokumentacijo;

(obe potrdili morata biti izdani na podlagi projektne dokumentacije izvedenih del PID).

 

 1. dokazila o tehnični združljivosti podsistemov s sistemom, v katerega bodo vključeni, vzpostavljena na podlagi ustreznih TSI, nacionalnih predpisov in registrov:
 • dokazilo o zanesljivosti objekta;
 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID);

Izjava projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora v projektni dokumentaciji izvedenih del (PID) mora biti izdelana v skladu z naslednjim obrazcem >>>.

 1. dokazila o varni vključitvi podsistemov, izhajajoč iz ustreznih TSI, nacionalnih predpisov in skupnih varnostnih metod:
 • ocena tveganja oziroma poročilo o varnostni oceni ocenjevalnega organa ob morebitni bistveni spremembi.

Dokumentacijo k vlogi je možno vložiti v papirnati ali digitalizirani obliki.

 


*OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure