Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Nacionalni register vozil

Pravna podlaga:

Splošno:

Tirna vozila, ki so pridobila dovoljenje za dajanje na trg, se morajo pred prvo uporabo na zahtevo imetnika registrirati v registru vozil. Tirna vozila, katerih področje uporabe je omejeno na območje Republike Slovenije, se registrirajo v Republiki Sloveniji. V primerih, ko področje uporabe obsega poleg Republike Slovenije tudi območje drugih držav članic Evropske unije, lahko imetnik tirnega vozila sam izbere državo, v kateri bo registriral tirno vozilo. Za določeno vozilo lahko v registru obstaja samo ena veljavna registracija. Vozilo brez veljavne registracije ne sme obratovati.

Nacionalni register tirnih vozil Republike Slovenije (NRV) do vzpostavitve Evropskega registra vozil vodi varnostni organ (Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije). NRV se uporablja za preverjanje, ali je vozilo ustrezno registrirano; pridobivanje informacij o dovoljenjih za dajanje na trg in področju uporabe, pogoji uporabe in drugimi omejitvami; iskanje navedbe odobrenega tipa vozila, s katerim je vozilo skladno; identifikacijo imetnika, lastnika ali subjekta, odgovornega za vzdrževanje.

Dostop do NRV:

Povezava do NRV >>> VSTOPI                           Povezava do VVR >>> VSTOPI

Pravico do dostopa do podatkov imajo naslednji subjekti:

 • Imetniki
 • Subjekti odgovorni za vzdrževanje (ECM)
 • Lastniki
 • Prevozniki v železniškem prometu
 • Upravljavec infrastrukture
 • Upravljavci voznega parka
 • Preiskovalni organ
 • Organ za izdajo ES-izjave o verifikaciji

Vlogo za dostop do NRV se poda preko izpolnjenega obrazca za dostop do NRV, ki se ga naslovi na AŽP. Posamezen subjekt lahko dostopa do podatkov, kot je to določeno v točki 3.3.2 Priloge II k Sklepu (EU) 2018/1614.

Vpis oziroma spremembe podatkov v NRV:

Vpis oz. spremembe registrskih podatkov se izvedejo na podlagi vloge, ki mora biti podana na standardnem e-obrazcu za registracijo (>>>  word; >>> pdf). kot je določen v Dodatku 4 Sklepa (EU) 2018/1614 in se uporabi v primeru:

 • nove registracije, *
 • spremembi EVN *
 • posodobitvi podatkov,
 • spremembi statusa registracije

Varnostni organ je kot registracijski subjekt  na podlagi 6. člena Sklepa (EU) 2018/1614 dolžan zagotavljati točnost podatkov, ki se vpisujejo v NRV, zato je vlogi (izpolnjenemu standardnem e-obrazcu za registracijo) potrebno priložiti tudi verodostojna dokazila (glej opombo na dnu strani), ki izkazujejo dejstva, na podlagi katerih se vpisujejo oz. spreminjajo podatki v NRV. Slednje velja predvsem za vpis oz. spremembo podatkov, ki se nanašajo na lastnika, imetnika in ECM (npr. kupo-prodajne pogodbe, pogodbe o najemu,…).

Imetnik tirnega vozila mora varnostnemu organu nemudoma sporočiti vsako spremembo podatkov iz registra tirnih vozil, uničenje tirnega vozila ali svojo odločitev, da tirnega vozila ne bo več registriral (68. člen ZVZelP-1).

V primeru spremembe imetnika ali ECM se prejšnji imetnik oz. ECM izbriše iz registra in razreši odgovornosti šele, ko je jasno izkazano, kdo nastopa kot nov imetnik oz. ECM. V kolikor nihče ne potrdi sprejetja statusa novega imetnika oz. ECM,  se registracija vozila začasno prekliče, kar pomeni, da takšno vozilo ne sme delovati v evropskem železniškem omrežju.

* EVN (evropska številka vozila)

Vsako železniško vozilo ob registraciji prejme numerično identifikacijsko oznako - evropsko številko vozila (EVN). Ta sestoji iz 12 števk, njena struktura pa je določena v Dodatku 6 Sklepa (EU) 2018/1614. V primeru novih vozil ali pa spremembe že dodeljene EVN je možno rezervirati (novo) EVN. Za rezervacijo se na AŽP naslovi vloga, ki vsebuje tehnične značilnosti vozila, na podlagi katerih je možna določitev EVN.


OPOMBA:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure