Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Izdaja licence

Licenca za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu 

Za izvajanje prevoznih storitev mora prevoznik pridobiti licenco. Licenca ne daje pravice dostopa do železniške infrastrukture. Licenca je dovoljenje, ki ga licenčni organ izda prevozniku in s katero se prevozniku prizna njegova sposobnost, da kot prevoznik v železniškem prometu opravlja storitve železniškega prevoza. Ta sposobnost je lahko omejena na opravljanje posebnih vrst storitev.

V Republiki Sloveniji veljajo licence, ki jih izdaja Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije kot licenčni organ in licenčni organi držav članic Evropske unije. Licenca velja toliko časa, dokler prevoznik izpolnjuje pogoje in zahteve, ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja in na njegovi podlagi izdani predpisi.

Če prevoznik ne izvaja prevoznih storitev v železniškem prometu vsaj šest mesecev ali jih ne začne izvajati šest mesecev od njene podelitve, lahko licenčni organ ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za njeno pridobitev in jo lahko začasno odvzame. Prevoznik lahko v primeru, če začenja dejavnost izvajanja prevoznih storitev v železniškem prometu, zaprosi za določitev daljšega roka. Licenčni organ lahko odobri podaljšanje roka glede na naravo izvajanja storitev. 

Prevozniku se podeli licenca oziroma se podaljša veljavnost začasne licence, če izpolnjuje pogoje za njeno pridobitev. Pogoje za pridobitev licence mora prevoznik izpolnjevati ves čas njene veljavnosti.

Če namerava prevoznik spremeniti ali razširiti svojo dejavnost železniškega prevoza, za katero mu je bila podeljena licenca in bi to vplivalo na varnost železniškega prometa, mora licenco predložiti licenčnemu organu v ponovni pregled. V tem primeru licenčni organ ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence. V kolikor prevoznik izpolnjuje pogoje za pridobitev licence, licenčni organ izda odločbo, s katero spremeni že izdano odločbo o podelitvi licence, v primeru neizpolnjevanja pogojev za pridobitev licence pa licenco začasno oziroma trajno odvzame.

Pravna podlaga 
 • Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21)
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/171 z dne 4. februarja 2015 o nekaterih vidikih postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu

Vsi postopki v zvezi z izdajo licence se vodijo skladno s procesnimi pravili, določenimi z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Postopek za pridobitev licence
Obvezne priloge k vlogi*
Pri vlogi za novo licenco ter spremenjeno licenco morajo k vlogi biti predložene naslednje obvezne priloge:
 1. Potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da nad prevoznikom ni začet stečajni postopek (potrdilo ne sme biti starejše od 6 mesecev),
 2. Izpisek dejavnosti družbe iz sodnega registra (izpisek ne sme biti starejši od 6 mesecev),
 3. Potrdilo pristojnega okrožnega oz. okrajnega sodišča, da član poslovodstva prevoznika ni bil pravnomočno obsojen na  kazen zapora enega leta ali več zaradi storitve kaznivega dejanja  (potrdilo ne sme biti starejše od 6 mesecev),
 4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da član poslovodstva prevoznika ni bil pravnomočno kaznovan za prekršek zaradi kršitve predpisov s področja delovnega razmerja in socialne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ali carin pri čezmejnem tovornem prevozu (potrdilo ne sme biti starejše od 6 mesecev),
 5. Revidirana bilanca stanja za preteklo poslovno leto, ali poročilo o premoženju, ki mu mora biti predloženo poročilo o obremenitvah stvarnega in finančnega premoženja,
 6. Poslovni načrt za tekoče leto, po potrebi tudi za naslednje leto,
 7. Potrdilo o poravnanih davčnih obveznosti, ki ga izda pristojni finančni urad (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
 8. Akt, s katerim prevoznik dokazuje izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti in organiziranosti, s katerim izkazuje, da ima oziroma bo imel vzpostavljen sistem vodenja, v katerem bodo sodelovale osebe z znanjem ali izkušnjami za varno in zanesljivo izvajanje dejavnosti, ter nadzora nad postopki in osebjem, ki zagotavljajo varno in zanesljivo izvajanje dejavnosti, katerih vrsta je opredeljena v licenci,
 9. Potrdilo, da je prevoznik zmožen kriti morebitno odškodnino iz naslova odškodninske odgovornosti za škodo, kot posledico opravljanja dejavnosti, za katero je podeljena licenca (zavarovanje za kritje svoje odgovornosti iz dejavnosti – zavarovalna polica).
* OPOMBA

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

 1. vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 

  se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

 2. Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikatih, različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)

  se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

Dostopnost

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke