Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Opis pogojev

Za pridobitev licence mora prevoznik izpolnjevati pogoje glede:

 • dobrega ugleda,
 • finančne sposobnosti,
 • strokovne usposobljenosti in
 • kritja svoje civilnopravne odgovornosti.


Pogoj dobrega ugleda je izpolnjen, če prevoznik, ki zaprosi za licenco, ali član njegovega poslovodstva:

 • ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora enega leta ali več zaradi storitve kaznivega dejanja,
 • ni bil pravnomočno kaznovan za prekršek zaradi kršitve predpisov s področja delovnega razmerja in socialne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ali carin pri čezmejnem tovornem prevozu in
 • nad prevoznikom ni začet stečajni postopek.


Dokazila:

 • potrdilo, da zoper odgovorne osebe pravne osebe oziroma zoper člane njegovega poslovodstva ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ter, da ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdilo, da osebe niso v kazenskem postopku ne sme biti starejše od 6 mesecev),
 • potrdilo, da odgovorni osebi pravne osebe oziroma članom njegovega poslovodstva ni bila izrečena kazenska sankcija (potrdilo o nekaznovanosti ne sme biti starejše od 6 mesecev).
 • potrdilo, da pravna oseba ni v stečajnem, likvidacijskem ali postopku prisilne poravnave (potrdilo ne sme biti starejše od 6 mesecev).


Zahteve v zvezi s finančno sposobnostjo so izpolnjene, ko prevoznik dokaže, da bo v obdobju 12 mesecev lahko izpolnjeval svoje obveznosti iz naslova dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco.

Finančna sposobnost se preveri zlasti z letnimi izkazi prevoznika, kadar prevozniki teh listin ne morejo predložiti pa z bilanco stanja. Prevoznik licenčnemu organu predloži vsaj informacije, ki so navedene v Prilogi III Direktive 2012/34/EU, to so informacije o:

 • razpoložljivih sredstvih, vključno z dobroimetjem v banki, odobrenimi prekoračitvami sredstev in posojil;
 • sredstvih in premoženju, ki so na voljo kot jamstvo;
 • obratnih sredstvih;
 • ustreznih stroškov, vključno z nabavnimi stroški plačil za vozila, zemljišče, stavbe, inštalacije in vozni park;
 • obremenitvah premoženja prevoznika;
 • davkih in prispevkih za socialno varnost;

Na zahtevo organa pa tudi revizijska poročila, dokumente bank, hranilnic, računovodske, revizorske in druge dokumente.

Šteje se, da prevoznik ni finančno sposoben, če je v obdobju zadnjega leta pred vložitvijo vloge za izdajo licence najmanj trikrat zamudil s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost za najmanj 90 dni.

Dokazila:

Informacije o:

 • razpoložljivih sredstvih, vključno z dobroimetjem v banki, odobrenimi prekoračitvami sredstev in posojil;
 • sredstvih in premoženju, ki so na voljo kot jamstvo;
 • obratnih sredstvih;
 • ustreznih stroških, vključno z nabavnimi stroški plačil za vozila, zemljišče, stavbe, inštalacije in vozni park;
 • obremenitvah premoženja prevoznika;
 • davkih in prispevkih za socialno varnost;
 • revidirana bilanca stanja za preteklo poslovno leto ali začetna bilanca oziroma poročilo o premoženju, ki mu mora biti predloženo poročilo o obremenitvah  stvarnega in finančnega premoženja;
 • poslovni načrt za tekoče leto in po potrebi tudi za naslednje leto;
 • potrdilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda pristojni finančni urad (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).


Prevoznik izpolnjuje pogoj strokovne usposobljenosti, če izkaže, da ima oziroma bo imel vzpostavljen sistem vodenja, v katerem bodo sodelovale osebe z znanjem ali izkušnjami za varno in zanesljivo izvajanje dejavnosti, ter nadzora nad postopki in osebjem, ki zagotavljajo varno in zanesljivo izvajanje dejavnosti, katerih vrsta je opredeljena v licenci.

Dokazilo:

 • akt, s katerim prevoznik dokazuje izpolnjevanje strokovne usposobljenosti in organiziranosti, s katerimi dokazuje, da izpolnjuje ustrezna znanja oziroma izkušnje, za varno in zanesljivo izvajanje dejavnosti, ter nadzora nad postopki in osebjem za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu (akt o organiziranosti upravljanja).


Prevoznik izpolnjuje pogoj kritja svoje civilnopravne odgovornosti, če je zmožen kriti morebitno odškodnino, ki bi jo utrpeli potniki, prtljaga, tovor, pošta ali tretje osebe, zaradi opravljanja njegove dejavnosti tako, da dokaže, da je ustrezno zavarovan za kritje svoje odgovornosti v primeru nesreče ali da predloži druga ustrezna jamstva.

Dokazilo:

 • potrdilo, da je prevoznik zmožen kriti morebitno odškodnino iz naslova odškodninske odgovornosti (zavarovanje odgovornosti) za nastalo škodo, kot posledico opravljanja dejavnosti, za katero je podeljena licenca (zavarovalna polica).


V skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) si uradna oseba, ki vodi postopek podatke oziroma dokazila, ki niso navedena v rubriki Kaj mora vsebovati vloga preskrbi po uradni dolžnosti.

Dostopnost

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke