Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije

Pooblastilo centra usposabljanja

 1. Za izpolnjevanje pogojev iz točk (b) in (c) drugega odstavka 4. člena Sklepa 2011/765/EU in druge točke priloge 3 Pravilnika morajo centri usposabljanja izpolnjevati: 
 

a) materialne pogoje na način, da zagotovijo:

 • ustrezen prostor, kjer se izvaja usposabljanje z zagotovljenimi minimalnimi pogoji za delo (1,5 m² delovne površine na kandidata in izvajalca, ustrezna oprema in tehnična oprema za prikaz vsebine programa usposabljanja),
 • dostop do ustreznih delovnih sredstev (vlečna vozila, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, stabilne naprave električne vleke) ali simulatorjev, ki ta delovna sredstva nadomestijo pri usposabljanju, če je v teoretičnem delu usposabljanja predviden praktični pouk,
 • nabavo ali uporabo strokovne literature in veljavnih predpisov v elektronski ali fizični obliki;
 

b) kadrovske pogoje na način, da:

 • imajo izvajalci usposabljanja, ki izvajajo usposabljanje iz vsebin splošnega strokovnega znanja ter teoretični del usposabljanja iz vsebin strokovnega znanja o voznih sredstvih in strokovnega znanja o infrastrukturi, najmanj srednješolsko izobrazbo 5. ravni, andragoško usposobljenost v obsegu najmanj 24 pedagoških ur in najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu, na katerem morajo poznati tudi vsebine, potrebne za delo na delovnem mestu strojevodje,
 • imajo izvajalci usposabljanja, ki izvajajo usposabljanje iz jezikovnega znanja, najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo 2. bolonjske ravni, smeri slovenistika ali podobno, in pedagoško-andragoško izobrazbo,
 • praktično usposabljanje izvajajo vodje usposabljanja, ki imajo veljavno dovoljenje za strojevodjo in veljavno spričevalo iz vsebine usposabljanja ali za podobno progo ali vozno sredstvo ter vsaj tri leta strokovnih izkušenj pri vožnji. Kadar vodja usposabljanja nima veljavnega spričevala za ustrezno infrastrukturo ali vozno sredstvo, je pri usposabljanju prisoten strojevodja, ki ima spričevalo za tako infrastrukturo ali vozno sredstvo.
 1. Za izpolnjevanje pogojev iz 3. člena in točk (a), (d), (e), (f), (g) in (h) drugega odstavka 4. člena Sklepa 2011/765/EU morajo centri usposabljanja izdelati procese, iz katerih bo razvidno, kako so zagotovljeni:
 

a) neodvisnost usposabljanj od interesov podjetja, ki je lastnik centra usposabljanja, in nepristranskost do vseh udeležencev, zlasti kadar center usposabljanja izvaja usposabljanje za osebe, zaposlene v podjetju, ki je lastnik centra za usposabljanje, in druge osebe. Centri usposabljanja morajo uporabljati za osebe, zaposlene v podjetju, ki je lastnik centra usposabljanja, in za druge osebe enaka pravila;

b) učinkovita vodstvena struktura, ki zagotavlja vodjem in izvajalcem usposabljanja ustrezne kvalifikacije in izkušnje za izvajanje usposabljanja;

c) metodologija, ki jo nameravajo uporabljati za oblikovanje vsebine, organiziranja in trajanja tečajev usposabljanja, načrtov usposabljanja in shem usposobljenosti;

č) nadzorovanje in evidentiranje izvajanja dejavnosti usposabljanja, ki obsega najmanj informacije o udeležencih, vodjih usposabljanja ter številu in namenu tečajev. 

Če prosilec nima izdelanih procesov, s katerimi bo dokazoval doseganje ciljev, navedenih v zgornjih alinejah, ali ima procese izdelane pomanjkljivo, bo varnostni organ štel, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za izvajanje programov usposabljanja.

Varnostni organ bo presojal izdelane procese tako, da bo ugotavljal, ali zastavljeni proces zagotavlja doseganje postavljenih ciljev.

Vsebina usposabljanj iz 2.c točke tega poglavja mora biti zasnovana tako, da bo zajemala naslednja znanja po posameznih programih:

Program usposabljanja: Splošno strokovno znanje

Cilj splošnega usposabljanja je zagotoviti splošno usposobljenost pri vseh vidikih, pomembnih za poklic strojevodje. Splošno usposabljanje se zato osredotoči na osnovno znanje in načela, ki se uporabljajo neodvisno od vrste voznega sredstva ali infrastrukture. Lahko se organizira brez praktičnih vaj.

Splošno usposabljanje zajema vsebine od (1) do (7) spodaj. Vrstni red, v katerem so prikazane, ni prednostni vrstni red.

Glagolniki, uporabljeni v seznamu, nakazujejo vrsto veščine, za katero se pričakuje, da jo bo kandidat pridobil. Njihov pomen je opisan v preglednici:

Vrsta veščine

Opis

poznavanje, opis

opisuje pridobitev znanja (podatki, dejstva), potrebnega za razumevanje razmerij

razumevanje, identificiranje

opisuje ugotavljanje in pomnjenje vsebinskih poudarkov, izvajanje nalog in reševanje težav v opredeljenem okviru

(1) Delo strojevodje, delovno okolje, vloga in odgovornost strojevodje v procesu železniške dejavnosti, poklicne in osebnostne zahteve pri dolžnostih strojevodje:

 1. poznavanje splošne zakonodaje in predpisov za železniško dejavnost ter varnost (zahteve in postopki glede izdaje spričeval za strojevodje, nevarno blago, varstvo okolja, požarna varnost itn.),
 2. razumevanje posebnih zahtev ter poklicnih in osebnostnih zahtev (pretežno samostojno delo, izmensko delo v 24-urnem ciklu, osebna zaščita in varnost, branje in posodabljanje dokumentov itn.),
 3. razumevanje vedenja, ki je povezano z odgovornostjo, pomembno za varnost (zdravila, alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi, bolezni, stres, utrujenost itn.),
 4. poznavanje referenčnih in operativnih dokumentov (npr. pravilnik, navodila o progi, priročnik za strojevodjo),
 5. ugotavljanje odgovornosti in funkcij vpletenih oseb,
 6. razumevanje pomembnosti natančnosti pri izvajanju nalog in delovnih metodah,
 7. razumevanje vidikov varnosti in zdravja pri delu (npr. pravila vedenja na tirih in v njihovi bližini, pravila vedenja za varno vstopanje in izstopanje iz vlečnega vozila, ergonomija, varnostni predpisi za osebje, osebna zaščitna oprema),
 8. poznavanje vedenjskih veščin in načel (obvladovanje stresa, poslabšane razmere (izredni dogodki) itn.),
 9. poznavanje osnov varovanja okolja (sprejemljivi načini vožnje itn.).

(2) Železniške tehnologije, vključno z varnostnimi načeli operativnih predpisov:

 1. poznavanje osnov, predpisov in določb v zvezi z varnostjo v železniški dejavnosti,
 2. ugotavljanje odgovornosti in funkcij vpletenih oseb.

(3) Osnove železniške infrastrukture:

 1. poznavanje sistematičnih in strukturnih osnov ter parametrov,
 2. poznavanje splošnih značilnosti tirov, postaj in ranžirnih postaj,
 3. poznavanje železniških struktur (mostovi, predori, kretnice itn.),
 4. poznavanje načinov obratovanja (obratovanje na enotirni progi, dvotirni progi itn.),
 5. poznavanje signalizacije in sistemov za nadzor nad vlaki,
 6. poznavanje varnostnih naprav (detektorji vročih osi, detektorji dima v predorih itn.),
 7. poznavanje napajanja z električno energijo za vleko (vozni vodi, napajalna tirnica itn.).

(4) Osnove operativne komunikacije:

 1. poznavanje pomembnosti komunikacije ter načinov in postopkov komuniciranja,
 2. prepoznavanje oseb, s katerimi mora strojevodja stopiti v stik, njihove vloge in odgovornosti (osebje upravljavca infrastrukture, delovne naloge drugega vlakovnega osebja itn.),
 3. ugotavljanje okoliščin, ki zahtevajo vzpostavitev komunikacije,
 4. razumevanje komunikacijskih metod.

(5) Vlaki, njihove kompozicije in tehnične zahteve za vlečna vozila, tovorne vagone, potniške vagone in druga vozna sredstva:

 1. poznavanje splošnih vrst pogonov (električni, dizelski, parni itn.),
 2. opis zasnove vozila (podstavni vozički, koši vozil, vozniška kabina, zaščitni sistemi itn.),
 3. poznavanje vsebine in sistemov označevanja,
 4. poznavanje dokumentacije za vlakovne kompozicije,
 5. razumevanje zaviralnih sistemov in izračun zavornih vrednosti,
 6. ugotavljanje hitrosti vlaka,
 7. ugotavljanje največje obremenitve in sil na spenjače,
 8. poznavanje delovanja in namena sistema za upravljanje železniškega prometa.

(6) Nevarnosti, ki so na splošno povezane z železniškim prometom:

 1. poznavanje načel prometne varnosti,
 2. poznavanje tveganj, povezanih z delovanjem železnice, in različnih načinov za njihovo obvladovanje,
 3. poznavanje dogodkov, pomembnih za varnost, in razumevanje potrebnega vedenja oziroma odzivanja,
 4. poznavanje ukrepov za primere nesreč, v katerih so udeleženi ljudje (npr. evakuacija).

(7) Osnovna načela fizike:

 1. razumevanje sil, ki delujejo na kolesa,
 2. ugotavljanje dejavnikov, ki vplivajo na pospeševanje in zaviranje (vremenske razmere, zavorni sklop, zmanjšano trenje, posipanje s peskom itn.),
 3. razumevanje osnov elektrotehnike (tokokrogi, merjenje napetosti itn.).

Program usposabljanja: Strokovno znanje o voznih sredstvih

Program usposabljanja o vozilih in voznih sredstvih mora biti sestavljen tako, da udeležencem zagotavlja znanja o:

(1) TESTIH IN KONTROLAH PRED ODHODOM

Med ta znanja spada:

 • zbiranje dokumentacije in potrebne opreme,
 • preverjanje zmogljivosti vlečnega vozila,
 • preverjanje podatkov, ki se vnašajo v dokumentacijo na vlečnem vozilu,
 • zagotovitev – na podlagi navedenih preverjanj in testov – da je vlečno vozilo zmožno vleči vlak in da varnostna oprema deluje,
 • način predaje lokomotive na začetku vožnje ter preverjanje razpoložljivosti in delovanja predpisane zaščitne in varnostne opreme,
 • izvedba morebitnih rutinskih preventivnih vzdrževalnih del.

(2) ZNANJE O VOZNIH SREDSTVIH

Sem spadajo znanja o vseh kontrolnih sistemih in kazalnikih, ki so na voljo, še posebej o:

 • vlečnih sistemih,
 • zavornih sistemih,
 • varnostnih napravah in napravah za zaščito obratovanja.

Za sposobnost zaznave in lociranje nepravilnosti v voznih sredstvih ter ugotavljanje, kaj je treba ukreniti za njihovo odpravo, mora program usposabljanja vsebovati znanja o:

 • mehanskih strukturah,
 • vlečnih in odbojnih napravah,
 • pogonih,
 • varnostni opremi,
 • rezervoarjih za gorivo, sistemih oskrbe z gorivom, izpušnih sistemih,
 • pomenu oznak na notranjem in zunanjem delu voznega sredstva, predvsem simbolov za transport nevarnega blaga,
 • sistemih za zapis poteka vožnje,
 • električnih in pnevmatskih sistemih,
 • tokovnih odjemnikih in visokonapetostnih tokokrogih,
 • komunikacijski opremi (radijska povezava vlaka z mestom vodenja in upravljanja prometa itn.),
 • voznem redu,
 • sestavnih delih voznih sredstev, njihovem namenu in posebnih sistemih vlečnih vozil, zlasti sistemih za ustavljanje vlaka z izpraznitvijo glavnega zavornega voda,
 • zavornem sistemu,
 • delih, posebej za vlečna vozila,
 • prenosu moči, motorjih in menjalnikih.

(3) TESTIRANJE ZAVOR

Sem spada:

 • preverjanje in izračun zavorne sile vlaka, ki mora ustrezati zavorni moči, določeni v dokumentaciji vlaka,
 • preverjanje delovanja različnih komponent zavornega sistema vlečnega vozila in vlaka, po potrebi pred odhodom, ob zagonu in med vožnjo.

(4) NAČIN DELOVANJA IN NAJVEČJA HITROST VLAKA GLEDE NA LASTNOSTI PROGE 
Sem spada:

 • seznanitev s podatki, danimi pred odhodom,
 • določitev načina vožnje in največja hitrost vlaka na podlagi spremenljivk, kot so omejitev hitrosti, vremenske razmere ali morebitne spremembe v signalizaciji.

(5) UPRAVLJANJE VLAKA TAKO, DA NE POŠKODUJE NAPRAV ALI VOZIL
Sem spada:

 • uporaba vseh razpoložljivih kontrolnih sistemov v skladu z veljavnimi pravili,
 • speljava vlaka ob upoštevanju omejitev glede adhezijskih pogojev in moči,
 • uporaba zavor za upočasnitev in ustavljanje ob upoštevanju voznih sredstev in naprav.

(6) MOTNJE
Sem spada:

 • zaznavanje neobičajnih dogodkov v zvezi z obnašanjem vlaka,
 • pregled vlaka in ugotavljanje znakov motenj, razlikovanje med njimi in ustrezno odzivanje glede na njihovo pomembnost ter možnosti odprave, pri čemer ima vedno prednost varnost železniškega prometa in ljudi,
 • poznavanje razpoložljivih varnostnih in komunikacijskih sredstev.

(7) NEZGODE IN NESREČE PRI DELOVANJU, POŽARI IN NESREČE, V KATERIH SO UDELEŽENI LJUDJE
Sem spada:

 • sprejemanje ukrepov za varovanje vlaka in obveščanje ob nesreči, v kateri so udeleženi potniki na vlaku,
 • ugotavljanje, ali vlak prevaža nevarno blago, na podlagi dokumentacije vlaka in oznak nevarnih snovi na vagonih,
 • poznavanje postopkov o evakuaciji vlaka v sili.

(8) POGOJI ZA NADALJNJO VOŽNJO PO NEZGODI, V KATERI SO BILA UDELEŽENA VOZNA SREDSTVA

Sem spada sposobnost, da se po nezgodi presodi, ali in pod katerimi pogoji lahko vozilo nadaljuje vožnjo, tako da o teh pogojih čim prej obvesti upravljavca železniške infrastrukture. Prav tako je potrebna sposobnost ocenitve, ali je pred nadaljevanjem vožnje potrebna strokovna ocena.

(9) MIROVANJE VLAKA

Udeležence usposabljanja je treba usposobiti, tako da so sposobni sprejemati ukrepe, s katerimi tudi v najbolj težkih razmerah preprečijo nepričakovan utek ali premik vlaka ali njegovega dela. Poleg tega morajo poznati ukrepe, s katerimi lahko zaustavijo vlak ali del vlaka, če se je ta začel nepričakovano premikati.

Program usposabljanja: Strokovno znanje o infrastrukturi

(1) TESTIRANJE ZAVOR

Udeležence usposabljanja je treba toliko usposobiti, da so sposobni pred odhodom preveriti in izračunati, ali zavorna moč vlaka ustreza zavorni sili, določeni za progo, ki je opredeljena v dokumentaciji vlaka.

(2) NAČIN DELOVANJA IN NAJVEČJA HITROST VLAKA GLEDE NA LASTNOSTI PROGE

Sem spada sposobnost:

 • seznaniti se s podatki, na primer glede omejitve hitrosti ali morebitne spremembe v signalizaciji,
 • določiti način vožnje in največjo hitrost vlaka glede na lastnosti proge.

(3) POZNAVANJE PROGE

Sem spada sposobnost predvideti težave in se ustrezno odzvati v skladu z varnostjo in drugimi nalogami, kot so točnost in gospodarski vidiki. Zato je potrebno dobro poznavanje železniške proge in naprave na progah ter tudi morebitnih dogovorjenih alternativnih progah.

Pomembni so ti vidiki:

 • pogoji vožnje (spremembe tira, enotirni promet itn.),
 • kontrola načrtovane vlakovne poti z uporabo ustrezne dokumentacije,
 • poznavanje tirov, ki jih je mogoče uporabiti za dano vrsto vleke,
 • veljavni prometni predpisi in pomen signalizacije,
 • ureditev vodenja prometa,
 • blokovni sistem železniške proge in pripadajoči predpisi,
 • imena in lega postaj ter prepoznavanje postaj in postavljalnic od daleč zaradi ustrezne prilagoditve hitrosti,
 • prikaz prehodov med sistemi vodenja prometa ali sistemi za oskrbo z električno energijo,
 • omejitve hitrosti za različne kategorije vlakov,
 • topografske značilnosti,
 • posebni pogoji zaviranja, na primer pogoji, ki veljajo za proge z velikim naklonom,
 • operativne posebnosti: posebni signali, znaki, pogoji za odhod itn.

(4) VARNOSTNI PREDPISI

Udeleženci usposabljanja morajo biti sposobni:

 • speljati vlak šele, ko so izpolnjeni vsi predpisani pogoji (vozni red, ukaz ali signal za odhod, po potrebi delovanje signalov itn.),
 • opazovati signale na progi ali v vozniški kabini, jih nemudoma in brez napak prepoznati ter ustrezno ukrepati,
 • varno upravljati vlak v posebnih razmerah in upoštevati naloge v zvezi z varnostjo: posebni načini vožnje, če se to zahteva, začasna počasna vožnja, vožnja v nasprotno smer, dovoljenje za nadaljevanje vožnje v nevarnih razmerah, vožnja mimo signala za ustavitev, menjava smeri vožnje, vožnja skozi območja gradbišč itn.,
 • spoštovati načrtovane ali nenačrtovane ustavitve in ob ustavitvah po potrebi izvesti dodatne postopke za varnost potnikov, še posebej odpiranje in zapiranje vrat.

(5) UPRAVLJANJE VLAKA

Udeleženci usposabljanja morajo biti sposobni:

 • določiti položaj vlaka na progi v vsakem trenutku,
 • uporabljati zavore za upočasnitev in ustavljanje ob upoštevanju voznih sredstev in naprav,
 • prilagoditi hitrost vlaka voznemu redu in morebitnim navodilom o optimalni rabi energije, pri čemer morajo upoštevati lastnosti vlečnega vozila, vlaka, proge in okolja.

(6) MOTNJE

Udeleženci usposabljanja morajo biti sposobni:

 • prepoznati nenavadne dogodke v zvezi z železniško infrastrukturo in okoljem, kolikor to dopušča upravljanje vlaka: signali, tiri, oskrba z energijo, železniški prehodi, okolica tirov, preostali promet,
 • oceniti oddaljenost ovir,
 • upravljavca železniške infrastrukture čim prej obvestiti o mestu in vrsti opažene motnje ter se prepričati, da je ta pravilno razumel informacijo,
 • ob upoštevanju železniške infrastrukture zagotoviti ali sprejeti ukrepe za zagotovitev varnosti prometa in ljudi, kadar koli je to potrebno.

(7) NEZGODE IN NESREČE PRI DELOVANJU, POŽARI IN NESREČE, V KATERIH SO UDELEŽENI LJUDJE

Udeleženci usposabljanja morajo biti sposobni:

 • sprejeti ukrepe za zaščito vlaka in poklicati pomoč ob nesreči, v kateri so udeleženi ljudje,
 • določiti mesto ustavitve vlaka v primeru požara in po potrebi olajšati evakuacijo potnikov,
 • če sami ne morejo pogasiti požara, čim prej podati koristne informacije o požaru,
 • čim prej obvestiti upravljavca železniške infrastrukture o teh razmerah,
 • oceniti, ali vlak glede na stanje železniške infrastrukture lahko nadaljuje vožnjo in pod katerimi pogoji.

Izvajalec programa usposabljanja: Strokovno znanje o železniški infrastrukturi mora v svojem sistemu predvideti in opredeliti izvajanje strokovnega izpopolnjevanja strojevodij.

 Program usposabljanja: Jezikovno znanje

Udeleženci usposabljanja se morajo po programu toliko usposobiti, da pridobijo znanje slovenskega jezika in so sposobni komunicirati z upravljavcem železniške infrastrukture o ključnih varnostnih vprašanjih. Njihovo znanje jezika jim mora omogočati dejavno in učinkovito sporazumevanje v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah. 

Strojevodje morajo biti sposobni uporabiti sporočila in komunikacijske metode, opredeljene v TSI Vodenje in upravljanje prometa. Prav tako morajo biti sposobni razumeti (slušno in bralno) ter sporočati (ustno in pisno) na stopnji B1 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike, ki ga je oblikoval Svet Evrope (Skupni evropski referenčni okvir za jezike: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2001).

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke