Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Izdaja dovoljenj za tirna vozila

IZDAJA DOVOLJENJA ZA TIP TIRNEGA VOZILA IN DOVOLJENJA ZA DAJANJE TIRNEGA VOZILA NA TRG

 

Splošno:

Novo tirno vozilo ali že obstoječe tirno vozilo, ki je bilo nadgrajeno oz. obnovljeno, lahko prične obratovati v železniškem sistemu Evropske unije šele, ko je odobreno s strani subjekta za izdajo dovoljenj.

Dovoljenje se lahko izda za tip vozila (dovoljenje za tip tirnega vozila) ali za posamezna vozila, ki ustrezajo že odobrenemu tipu vozila (dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg).

Namen postopka odobritve je doseči razumno zagotovilo, da so prosilec in drugi subjekti, vključeni v načrtovanje, proizvodnjo, preverjanje in potrjevanje vozila in/ali tipa vozila, izpolnili svoje obveznosti in tako zagotovili, da je vozilo in/ali tip vozila v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Pravna podlaga:

 • Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21),
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018) (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2018/545),
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L 42, 13.2.2019),
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/764 z dne 2. maja 2018 o pristojbinah in dajatvah, ki se plačujejo Evropski agenciji za železnice, in pogojih plačila (UL L 129, 25.5.2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/867 z dne 13. junija 2018 o poslovniku komisij za pritožbe pri Agenciji Evropske unije za železnice (UL L 149, 14.6.2018).

 

Ob upoštevanju naštetih predpisov se je pred vložitvijo vloge potrebno seznaniti tudi z vsebino dokumentov, ki jih je Agencija Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: ERA) objavila na svoji spletni strani v zavihku ERA>>Applicants>>Applications for vehicle (type) authorisations (Smernice za postopke izdaje dovoljenj za vozila, Uporabniški priročnik za vlagatelje, idr.).

 

Vložitev vloge:

Vse vloge (dovoljenje za tip in/ali dovoljenje za dajanje na trg) je treba oddati v elektronski obliki prek enotne vstopne točke (One-Stop Shop (OSS)), kjer se izmenjujejo vse informacije o postopkih, sprejetih odločitvah in informacije komisije za pritožbe.* Prosilec v vlogi izbere subjekt za izdajo dovoljenj, ki je lahko bodisi ERA ali pa nacionalni varnostni organ (v nadaljnjem besedilu: varnostni organ oz. AŽP). Slednji bo pristojen za izdajo dovoljenja za dajanje na trg tirnega vozila le, če iz vloge izhaja, da bo območje uporabe tirnega vozila samo omrežje Republike Slovenije in izrecno navede, da naj o njegovi vlogi odloči varnostni organ (v tem primeru je pri vložitvi vloge treba upoštevati nacionalna postopkovna pravila**). Prosilec mora v vlogi tudi ustrezno opredeliti dovoljenje in izbrati med naslednjimi primeri:

 1. prvo dovoljenje (za nov tip in po potrebi za prvo vozilo tipa),
 2. obnovljeno dovoljenje za tip vozila (pri spremembi TSI ali nacionalnih predpisov),
 3. razširjeno področje uporabe¹ (izda se že odobrenemu tipu in/ali vozilu, da se razširi področje uporabe),
 4. novo dovoljenje (po spremembi zaradi nadgradnje/obnove),
 5. dovoljenje v skladu s tipom (za vozilo ali serijo vozil, ki so v skladu z že dovoljenim tipom vozila),

pri čemer lahko združi vlogi za dovoljenje pod točko 1 in 5 ter vlogi za dovoljenje pod točko 4 in 3.

¹ Pri razširitvi področja uporabe je varnostni organ pristojen samo v primerih, kadar želi prosilec razširiti področje uporabe tirnega vozila, ki že ima dovoljenje za dajanje na trg (samo) na delu omrežja Republike Slovenije tudi na preostale dele omrežja Republike Slovenije.

V primerih, ko področje uporabe tirnih vozil obsega 1 ali več držav EU, je za razširitev področja uporabe (na omrežje Republike Slovenije) pristojna ERA.

 

Predhodno sodelovanje:

Pred vložitvijo vloge za zgoraj opisana dovoljenja ima prosilec tudi možnost, da preko OSS vloži vlogo za predhodno sodelovanje (ki ni obvezno). Namen takšnega predhodnega sodelovanja je predvsem pojasnitev, kako bo potekal postopek izdaje dovoljenj za vozila in kako se bodo sprejemale odločitve, razlaga veljavnih pravil, opredelitev obsega vloge ipd. (O predhodnem sodelovanju podrobneje v tretjem poglavju Uredbe (EU) 2018/545).

 

Poskusno obratovanje:

Kadar je pred ali med postopkom za izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg (oz. dovoljenja za tip tirnega vozila) treba za pridobitev dokazil o tehnični združljivosti tirnega vozila z omrežjem v Republiki Sloveniji izvesti poskusna obratovanja, izda varnostni organ začasno dovoljenje za uporabo tirnega vozila na omrežju Republike Slovenije za izvedbo poskusnih obratovanj za ugotavljanje združljivosti (enako velja tudi, kadar v postopku za izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg, v katerem odloča ERA, varnostni organ od ERA prejme vlogo v oceno zaradi preveritve njene popolnosti, ustreznosti in doslednosti). Postopek izdaje začasnega dovoljenja za poskusno obratovanje se prične:

a)    ko stranka vloži samostojno vlogo za začasno dovoljenje pri varnostnem organu (AŽP) ali,

b)   ko je šele med samim postopkom za izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg/tip vozila ugotovljeno, da bo potrebno izvesti poskusna obratovanja. V tem primeru se postopek za izdajo dovoljenja začasno prekine ter prosilcu določi rok za izvedbo poskusnih obratovanj in posredovanje zahtevanih informacij. Po prejemu slednjih se postopek izdaje dovoljenja nadaljuje, v nasprotnem primeru se sprejme odločitev na podlagi razpoložljivih informacij. (Enako velja tudi, kadar v postopku za izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg, v katerem odloča ERA, varnostni organ od ERA prejme vlogo v oceno zaradi preveritve njene popolnosti, ustreznosti in doslednosti.)

Za postopek izdaje začasnega dovoljenja za poskusno obratovanje veljajo pravila upravnega postopka, kot jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE).

Odločitev o izdaji začasnega dovoljenja, v kateri so določeni obseg in vsebina poskusnega obratovanja, sprejme varnostni organ najkasneje v dveh mesecih od predložitve naslednje dokumentacije:

 • v primeru prvega dovoljenja in dovoljenja za tip (samo za nova vozila):
  - vsa že izdana potrdila o ES verifikaciji (vmesna potrdila, potrdila ali izjave o skladnosti za komponente, poročila priglašenega organa o že verificiranih delih podsistema v postopku), vključno z dokumentacijo, ki mora vsebovati tehnične karakteristike, varnostne naprave  in opremo  tirnega vozila,
  - oceno tveganja s strani prevoznika z varnostnim spričevalom v RS oziroma upravljavca z varnostnim pooblastilom v Republiki Sloveniji,
 • v primeru novega dovoljenja po opravljeni nadgradnji ali obnovi:
  - opis projekta nadgradnje ali obnove,
  - vsa že izdana potrdila o ES verifikaciji tirnih vozil (vmesna potrdila, potrdila ali izjave o skladnosti za komponente, poročila priglašenega organa o že verificiranih delih podsistema v postopku), ki so predmet nadgradnje ali obnove,
  - oceno tveganja s strani prevoznika z varnostnim spričevalom v RS oziroma upravljavca z varnostnim pooblastilom v Republiki Sloveniji,
 • v primeru razširitve področja uporabe vozila:
  - dovoljenje za obratovanje izdano v eni od držav članic EU ali tretji državi,
  - dokazilo o registraciji tirnega vozila,
  - tehnične karakteristike, varnostne naprave  in opremo  tirnega vozila,
  - navodila o obratovanju/ rokovanju,
  - dokazilo, da je bilo vozilo redno vzdrževano, 
  - oceno tveganja s strani prevoznika z varnostnim spričevalom v Republiki Sloveniji oziroma upravljavca z varnostnim pooblastilom v Republiki Sloveniji.

Po prejeti odločbi varnostnega organa ali na podlagi zahteve ERA o poskusnem obratovanju in po posvetovanju z vlagateljem mora upravljavec izvesti vsa odrejena poskusna obratovanja najpozneje v treh mesecih po prejeti zahtevi vlagatelja.

Začasno dovoljenje za uporabo vozila v omrežju za namene poskusnega obratovanja se izda samo za namene poskusnega obratovanja in ne omogoča, da se začne vozilo uporabljati za prevoz potnikov, tovora ali kateri koli drug namen, za katerega naj bi se dalo na trg.

 

Uporaba jezika:

Prek OSS se lahko vloga vloži v enem od uradnih jezikov Evropske unije. V primerih, kadar je varnosti organ (AŽP) določen kot subjekt za izdajo dovoljenj, v postopkih izdaje začasnega dovoljenja ter pri ostalih dejanjih, kjer je vključen na podlagi poziva ERA, se v skladu z 10. členom Uredbe (EU) 2018/545 ter na podlagi 62., 177. in 178.d člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) kot uradni jezik uporablja slovenščina. Navedeno pomeni, da je potrebno vloge in pripadajočo dokumentacijo posredovati v slovenščini oz. v ustreznih uradnih prevodih, prav tako so vse odločitve varnostnega organa prosilcem sporočene v slovenščini.

OPOMBE:

*V skladu s 34. členom Izvedbene uredbe komisije (EU) 2018/545 se med ocenjevanjem lahko zahtevajo dopolnilne informacije, zato je potrebno tudi po vložitvi vloge spremljati obvestila iz sistema OSS.

**V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) se dokumentacija predloži v naslednji obliki:

1.    vloge  / pooblastila / različne enostranske izjave stranke 
se predložijo v fizični obliki (napisane ali natisnjene in lastnoročno podpisane s strani stranke/pooblastitelja ali njenega zakonitega zastopnika) ali elektronski obliki (podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

2.    Potrdila (npr. o izobrazbi, o opravljenih izpitih, izjave o skladnosti, različna dovoljenja, certifikati različnih državnih organov, zavarovalne police, ipd.)
se predložijo bodisi v izvirniku ali overjenem prepisu izvirnika, lahko pa se upravnemu organu predložijo v navadnem prepisu (fotokopiji ali digitalizirani kopiji), pri čemer mora stranka predložiti izvirnik na vpogled zaradi preveritve istovetnosti prepisa z izvirnikom.

Listine oz. dokazila, ki so sestavljena v tujem jeziku se predložijo v overjenem prevodu.

(Verzija 2.1, apr 2021)

 

Kontaktni podatki

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
Kopitarjeva 5
2000 Maribor

Davčna številka: 19339496
Matična številka: 1834452000

Tajništvo: +386 (0)2 234 14 27
Telefax: +386 (0)2 234 14 52
E-mail: gp.azp@azp.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: od 9.00 - 12.00 ure
sreda: od 9.00 - 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure